שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תנאי כליאה במתקני מעצר זמניים: בג"ץ 9169/07
9169/07 | 9169/07 | מסמכים: 7  |  עדכונים: 3 באוקטובר 2007 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בשמם של 16 עצורים שהוחזקו במתקני כליאה זמניים של הצבא למעלה מ-21 יום – משך הזמן המרבי המוגדר בחוק להחזקת עצירים במתקני מעצר זמניים. מתקנים אלה ממוקמים בתוך בסיסי צבא בגדה המערבית והם נועדו להחזקת עצורים ביטחוניים סמוך למעצרם, עד להעברתם לבית כלא מוסדר.

מעדויות שנגבו מפי העצורים וצורפו לעתירה עולה כי במקום שררה צפיפות רבה, התנאים הסניטריים היו מחפירים, אספקת המזון הייתה מעטה ביותר והיחס לכלואים מצד החיילים היה משפיל. בכל אלה היה משום פגיעה בכבוד האדם. בעתירה נטען כי למצער, לאור תנאי הכליאה הקשים והפגיעה בזכויותיהם ובכבודם של העצורים, אין להחזיקם במתקנים אלה למעלה מימים ספורים. לאחר הגשת העתירה התברר עוד כי בשני המתקנים מוחזקים הרבה יותר עצורים משניתן להחזיק בהם על פי התקן שנקבע.

בעיית תנאי הכליאה במתקנים אלה הייתה ידועה היטב עוד בטרם הגשת העתירה. ועדה מייעצת לרמטכ"ל, שהוקמה בעקבות עתירה קודמת שהגיש המוקד בשנת 2003 במטרה לבחון את תנאי הכליאה בחמשת מתקני המעצר הזמניים שפעלו אז, קבעה כי בכל המתקנים הוחזקו עצורים תקופות שחרגו בהרבה מן התקופה המותרת בחוק, וכי "הצפיפות ומשכי הכליאה יוצרים תנאי חיים בלתי נסבלים". בתגובתה לעתירה בעניין 16 העצורים קיבלה הפרקליטות את טענת המוקד בדבר הצפיפות השוררת במתקנים הזמניים ולא חלקה על הצורך בקיצור פרק הזמן שהעצורים הוחזקו במתקנים אלה, והיא אף ציינה כי בהסדר בין הצבא לשב"ס הוחלט כי יש להעביר עצורים ממתקנים זמניים של הצבא למתקני כליאה קבועים של השב"ס בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים. אולם בפועל, כך התברר, הונחו גורמי הצבא להחזיק עצורים במתקנים לפרק זמן שלא יעלה על 21 יום. בדיקות יומיות שערך המוקד בחודשים שלאחר מכן העלו כי הצבא אינו עומד אף בהתחייבותו זו.

במסגרת תגובתה דיווחה הפרקליטות גם על הקדמת בנייתו של מתקן כליאה חדש, במקום זה הקיים בחטיבת עציון, ועל שיפור תנאי הכליאה. למרות זאת, בהודעה מעדכנת לבית המשפט הביא המוקד ראיות המעידות על כך שתנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים עודם קשים. לאור התנאים הללו – הנופלים, לכל הדעות, מאלו שבמתקני המאסר הקבועים – דרש המוקד כי העצורים לא יוחזקו במתקנים הזמניים למעלה מהזמן המוגדר בהסדר שבין הצבא לשב"ס – שמונה ימים. הפרקליטות החזיקה בעמדתה כי משך הזמן לא יעלה על 21 יום, תוך שאיפה לצמצמו ככל שניתן. בפסק דין מיום 14.12.2008 הורה בית המשפט על מחיקת העתירה והודיע כי שאיפת הצבא לצמצום משך השהייה במתקנים מניחה את דעתו אך הפציר בגורמי הצבא לפעול לכך, בעיקר לנוכח העובדה שמהעצורים במתקנים הארעיים נמנעה הזכות לביקורי משפחות.


בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסיקה בעתירה
פסיקה / עליון  |  9169/07  |  14.12.2008
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, שופרו תנאי הכליאה וקוצר משך זמן ההחזקה של עצורים במתקני מעצר זמניים שבאחריות הצבא. עו"ד מטעם המוקד שביקרה במתקן הכליאה בעציון נוכחה לדעת כי נבנה מתקן מעצר חדש. כמו כן התחייב הצבא להגביל את משך החזקת עצירים במתקנים ל-21 יום. לאור התפתחויות אלה החליט ביהמ"ש למחוק את העתירה. בפסק הדין דוחק ביהמ"ש בצבא לצמצם את תקופת המעצר במתקנים לפחות מ-21 יום, ומזכיר לו א...
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עיקרי טיעון מטעם המשיבים
עיקרי טיעון  |  9169/07  |  11.12.2008
עיקרי טיעון של הצבא במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין תנאים בלתי ראויים ותקופות כליאה ממושכות במתקני הכליאה הזמניים שבאחריות הצבא. המשיבים מתחייבים להגביל את משך החזקת העצורים במתקני הצבא ל-21 יום, וכן לאפשר ביקור משפחות אצל העצירים סמוך להעברתם למתקני השב"ס. המדינה מדגישה שחל שיפור ניכר בתנאי הכליאה, כפי שמראים ממצאי דו"ח בעניין מטעם הצבא, ומבקשת למחוק את העתירה.
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים
תגובה  |  9169/07  |  9.3.2008
הודעה מעדכנת מטעם המוקד להגנת הפרט בהמשך לעתירה בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא. בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקנים הזמניים, וכי ראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים למתקני קבע בתוך שמונה ימים ממעצרם, ולא בתוך 21 יום כהתחייבותה בתגובתה.
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון משלימה מטעם המשיבים
תגובה  |  9169/07  |  29.1.2008
תגובה מעדכנת מטעם המשיבים בעתירת המוקד בעניין משך זמן השהייה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא ותנאי הכליאה שם. המשיבים מוסרים כי, בעקבות הסכמה בין הצבא והשב"ס, עצורים יוחזקו במתקני המעצר הזמניים "פרק זמן קצר ככל שניתן, שככלל לא יעלה על 21 ימים".
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובה  |  9169/07   |  27.11.2007
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט, לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העומדים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. המדינה מאשרת את טענות המוקד, ומציינת כי אכן שוררת במתקני המעצר צפיפות רבה, אולם מתרצת זאת במעצרים הרבים שמתבצעים באזור הגדה המערבית. עוד מודה המדינה, כי עצורים נכלאים לפרקי זמן ארוכים מהמותר.
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מטעם העותרים להגשת הודעה מעדכנת
בקשה  |  9169/07  |  13.11.2007
בעתירה נגד הצבא הכולא אסירים לתקופות ארוכות מהמותר, ובתנאים שאינם עומדים במגבלות החוק הישראלי והבינלאומי, מבקש המוקד לעדכן את ביהמ"ש כי אסירים רבים עדיין עצורים שלא כדין. המוקד חוזר על דרישותיו ומדגיש את מחדלי הצבא ואת הפגיעה החמורה בעצורים.
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9169/07  |  29.10.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים. העותרים ועצורים אחרים מוחזקים במתקני המעצר למעלה מ-21 יום, ואחד העותרים מוחזק בתאו כבר קרוב לחודשיים ימים. לטענת המוקד, תנאי המעצר במתקן עציון אינם ראויים ולא עומדים בסטנדרטים המתבקשים עפ"י המשפט הבינלאומי. כך למשל, מדווחים העצורים על צפיפות רבה בתאים; על מחסור במזון, במים חמים ובמוצרי הי...
עדכונים
7.4.2008
בהתאם לבקשת ביהמ"ש, במסגרת בג"ץ 9169/07, מגיש המוקד להגנת הפרט הודעה מעדכנת בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא: בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים וכי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים בלבד
29.11.2007
בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי
28.11.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב