שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הסדרת מעמדו של צעיר נטול מעמד שחי כל חייו בישראל: המקרה של ע"מ
702/05 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 2 לפי הרשומות המצויות בידי ישראל, עד גיל 23 ע"מ לא היה קיים, אף על פי שכל חייו התגורר בישראל לצד אמו, אחיו ואחיותיו, תושבי המדינה. חרף ניסיונותיה של אמו מאז היוולדו להסדיר את מעמדו, הדבר מעולם לא התאפשר, בשל אטימות ביורוקרטית משוועת ובעיות אישיות של האם. לפיכך, לע"מ לא היה כל מעמד בשום מדינה בעולם. הוא חי את חייו כאדם נרדף החשוף לעיכובים, למעצרים בגין שהייה בלתי חוקית ואף לגירוש. לא הייתה לו הזכות להתפרנס, לרכוש השכלה או להיות בעלים מוצהרים של רכוש; הוא לא היה זכאי לזכויות סוציאליות, לרבות הזכות לבריאות, ואף לא להינשא ולהקים משפחה. חירויותיו וזכויותיו כאדם נשללו מכול וכול.

ע"מ נולד ככל הנראה בירושלים אולם מסמכי הלידה אבדו, ובהיעדרם, משרד הפנים סירב להסדיר את מעמדו. בשל בעיותיה הנפשיות של האם קשה לקבל מידע חד-משמעי בנוגע לנסיבות לידתו של ע"מ, אם כי יש ברשותו מסמכים רבים שאספה אמו עם השנים ואלה מעידים שהוא אכן בְּנה וכי הוא מתגורר עמה בירושלים. נסיבות חייו הקשות הביאו אותו, מטבע הדברים, לבצע עבירות פליליות. בפעם האחרונה שבה נשפט, בשנת 2002, כתב השופט בגזר הדין כי "אין לשלול את האפשרות שביצוע העבירות היה, בין היתר, מעין קריאה לעזרה ובקשה לתשומת לב".

כשנה לאחר מכן, כאשר סיים ע"מ לרצות את עונשו, פנה המוקד להגנת הפרט בשמו ללשכת מרשם האוכלוסין בירושלים המזרחית בבקשה להסדיר את מעמדו. כעבור שבעה חודשים הוחזרה למוקד התזכורת ששלח בעניין ועליה נכתב כי "אין מספר אחמ"ש ועל פי תעודת הזהות שמצוינת לא ניתן לאתר מספר בקשה [...]" – וזאת, למרבה האבסורד, בתגובה לפנייה שעניינה, כזכור, היעדר מעמד ומספר מזהה. מיום הפנייה ללשכת מרשם האוכלוסין חלפו כשנתיים שבמהלכן – לפי תשובות משרד הפנים לפניות המוקד ולפניותיהם של כמה חברי כנסת – אנשי המשרד "התעמקו בעניין", "עיבדו את הנתונים" ו"שקלו מחדש", והם אף הוסיפו להתעמק בתיק בשנת 2005 ועיכבו בכך קבלת פסק דין הצהרתי המעיד על היותו בנה של אמו  פסק דין שהם עצמם דרשו. בהיעדר פתרון עתר המוקד באוגוסט 2005 לבית המשפט לעניינים מינהליים לשם הסדרת מעמדו של ע"מ בישראל. עוד בטרם מוצו ההליכים בעתירה התכנסה הוועדה הבינמשרדית לדון בעניינו של ע"מ והחליטה כי שאלת הקשר בינו ובין אמו הוכרעה על סמך בדיקת רקמות שבוצעה בשנת 2002 על פי דרישת משרד הפנים, ולפיכך יש להעניק לו מעמד של תושב ארעי למשך שנה. בית המשפט נתן להחלטה תוקף של פסק דין. בינואר 2007 אושרה בקשתו של ע"מ לקבלת מעמד של תושב קבע בישראל.


עת"ם (י-ם) 702/05 - מוגרבי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין (משלים)
פסיקה / מחוזי  |  702/05   |  1.2.2006
בעקבות עתירת המוקד נתן בית המשפט לעניינים מינהליים תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להעניק מעמד בישראל לעותר, בנה של תושבת קבע בישראל, המחוסר כל מעמד בעולם. ההסכמה התבססה על החלטת הוועדה הבינמשרדית להעניק לעותר רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 לשנה, ובמקביל לבחון את בקשתו לתושבות קבע, לאחר שזו תוגש. לצפייה בעתירה, ראו פריטים קשורים.
עת"ם (י-ם) 702/05 - מוגרבי ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירה מנהלית  |  702/05   |  29.8.2005
עתירת המוקד להגנת הפרט להסדרת מעמדו בישראל של צעיר מחוסר מעמד בעולם. מעמדו בישראל לא הוסדר סמוך ללידתו, בשל בעיות אישיות של אמו ואטימות מצד המשיבים. למרות שכל זיקותיו הן לישראל בלבד, ופניות בעניינו הגיעו למשיבים כבר סמוך ללידתו, לפני למעלה מעשרים שנה, נוקטים המשיבים בסחבת שיטתית שתוצאותיה קשות. הוא חי במשך שנים כאדם נרדף, חשוף תדיר לסכנת עיכוב, מעצרים וגירוש, אין לו זכות לעבוד או ללמוד, ואין לו...
עדכונים
1.2.2006
בעקבות עתירת המוקד, הובטח מעמדו של צעיר פלסטיני אשר היה מחוסר מעמד כלשהו בעולם: העותר מתגורר כל חייו בירושלים, אך סחבת שיטתית של משרד הפנים בטיפול בעניינו הפכה אותו לאדם המשולל חירויות וזכויות בסיסיות. בעקבות העתירה, התכנסה הוועדה הבינמשרדית הדנה במקרים הומניטריים והחליטה להעניק לעותר מעמד של תושב ארעי  למשך שנה.  כן הוחלט כי העותר יגיש בקשה למעמד קבע בישראל וזו תיבחן על פי הנהלים והקריטריונים ...
29.8.2005
צו ביניים המונע גירושו של צעיר פלסטיני המחוסר מעמד כלשהו בעולם: בג"ץ הורה למדינה שלא לגרש את הצעיר עד למועד הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט, הדורשת את הסדרת מעמדו בישראל. העותר מתגורר כל חייו בירושלים, אך סחבת שיטתית של משרד הפנים בטיפול בעניינו הופכת אותו לאדם המשולל חירויות וזכויות בסיסיות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב